Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
08:30-16:30 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Важни линкови од Р.Македонија

Органи на државната власт:

www.sobranie.mk - Собрание на Р.Македонија
www.president.gov.mk
- Претседател на Р.Македонија
www.vlada.mk - Влада на Р.Македонија
www.vsrm.mk - Врховен суд на Р.Македонија

Министерства на владата на Р.Македонија:

www.mvr.gov.mk - Министерство за внатрешни работи на Р.М.
www.mfa.gov.mk - Министерство за надворешни работи на Р.М.
www.finance.gov.mk -
Министерство за финансии на Р.М.
www.economy.gov.mk - Министерство за економија на Р.М.
www.mtc.gov.mk
- Министерство за транспорт и врзки на Р.М.
www.kultura.gov.mk - Министерство за култура на Р.Македонија
www.moepp.gov.mk - Министерство за животна средина и                                   просторно планирање на Р.Македонија
www.morm.gov.mk - Министерство за одбрана на Р.Македонија
www.pravda.gov.mk - Министерство за правда на Р.Македонија
www.mtsp.gov.mk - Министерство за труд и социјална политика
www.mon.gov.mk - Министерство за образование и наука на Р.М.
www.mls.gov.mk - Министерство за локална самоуправа на Р.М.
www.moh.gov.mk - Министерство за здравство на Р.Македонија
www.mzsv.gov.mk - Министерство за земјоделство, шумарство и                                водостопанство на Р.Македонија
www.mio.gov.mk - Министерство за информатичко општество и                              администрација на Р.Македонија
www.sep.gov.mk - Секретаријат за европски прашања на Р.М.

Самостојни органи на владата на Република Македонија:

www.ams.gov.mk - Агенција за млади и спорт на Р.Македонија
www.makemigration.com - Агенција за иселеништво на Р.М.  
www.kovz.gov.mk - Комисија за односи со верските заедници и                                религиозните групи на Р.Македонија
www.adi.gov.mk - Агенција за развој и инвестиции на Р.М.
www.cuk.gov.mk - Центар за управување со кризи на Р.М.
www.dzs.gov.mk - Дирекциа за заштита и спасување на Р.М.

Управни организации:

www.arhiv.gov.mk - Државен архив на Р.Македонија
www.stat.gov.mk - Државен завод за статистика на Р.Македонија
www.katastar.gov.mk - Агенција за катастар на недвижности на                                     Р.Македонија

Други институции во Република Македонија:

www.ustavensud.mk - Уставен суд на Р.Македонија
www.jorm.org.mk - Јавно обвинителство на Р.Македонија
www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk - Државно                                                               правобранителство на Р.М
www.ombudsman.mk - Народен правобранител на Р.Македонија
www.mba.org.mk - Адвокатска комора на Р.Македонија
www.nkrm.org.mk - Нотарска комора на Р.Македонија
www.kirm.mk - Комора на извршители на Р.Македонија
www.sec.mk - Државна изборна комисија на Р.Македонија
www.dksk.org.mk - Државна комисија за спречување на                                корупцијата во Р.Македонија
www.ads.gov.mk - Агенција за државни службеници на Р.М.
www.mia.com.mk - Македонска информативна агенција
www.dzr.gov.mk - Државен завод за ревизија на Р.Македонија
www.nbrm.mk - Народна банка на Р.Македонија
www.komspi.mk - Комисија за заштита на правото за слободен                             пристап до информациите од јавен карактер
www.manu.edu.mk - Македонска акдемија на науки и уметности
www.dzlp.mk - Дирекциа за заштита на личните податоци

Линкови од медиуми во Р.Македонија:

www.makfax.com.mk - македонска новинска агенција
www.netpress.com.mk - македонска новинска агенција
www.dnevnik.com.mk - дневен весник Дневник
www.vest.com.mk - дневен весник Вест
www.utrinskivesnik.com.mk - дневен весник Утрински Весник
www.vecer.com.mk - дневен весник Вечер
www.novamakedonija.com.mk - дневен весник Нова Македонија
www.mrt.com.mk - Македонска радио телевизија
www.kanal5.com.mk - телевизија Канал 5
www.sitel.com.mk - телевизија Сител
www.alfatv.com.mk - Aлфа телевизија
www.antenna5.fm - радио Антена 5
www.kirilica.com.mk - Кирилица
www.pressonline.com.mk - Пресонлајн
www.globusmagazin.com.mk - неделен весник Глобус
www.forum.com.mk - неделен весник Форум

Адреса на Амбасадата на Р.Македонија во Р.Бугарија:

ул. Жолио Кири бр.17 блок 2
тел:   00 359 2 870 15 60
          00 359 2 870 50 98
факс: 00 359 2 971 28 32

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија