КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВEН ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СОФИЈА

  • Македонски
  • Български

Информации за ПОПИС 2021 - Република Северна Македонија

1. КОГА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПОПИСОТ?

Пописот на населението, домаќинствата и становите е редовна статистичка операција со која во редовни временски интервали (најчесто на десет години) се врши официјално пребројување на населението на територијата на земјата, од нејзините најмали географски територијални единици (за потребите на Пописот, т.н пописни кругови (ПК), до ниво на држава, заедно со дефинираните демографски, образовни, економски и социјални карактеристики на населението.

Пописот на државјаните на Република Северна Македонија, со престој во странство ќе се спроведе во периодот од 1 март - 21 април 2021година.

2. НАЧИН НА САМОПОПИШУВАЊЕ /САМОРЕГИСТРАЦИЈА

Самопишувањето се врши преку  пописната апликација до која може да се пристапи преку следниве веб-страници:

Самопопишувањето подразбира пополнување на пописната апликација од страна на самото лице кое е единица на попис. 

Податоците за домаќинството ги дава полнолетен член во домаќинството кому податоците му се најмногу познати, а за децата до 15 години, еден од родителите, посвоителот или старателот.

Лицето кое ги дава одговорите за Пописот е должно на сите прашања да даде  точни и целосни податоци.

Клучот за спроведување на попишувањето е Единствениот матичен број на граѓанинот –ЕМБГ на лицето кое се попишува.
 

3. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПОПИСОТ

Личните податоци прибрани со Пописот претставуваатдоверливи податоци и ќе се користат само за статистички цели. Тие подлежат на посебна заштита. која ќе биде обезбедена во сите фази на реализација на Пописот (прибирање, контрола, внес, обработка и дисеминација), а во согласностсо одредбите на Законот за Попис, Законот за државната статистика и прописите од областа на заштита на личните податоци.

4. РЕДОСЛЕДНОСТ ПРИ САМОПОПИШУВАЊЕТО/ САМОРЕГИСТРАЦИЈАТА

 За лицата, кои престојуваат сами во странство или престојуваат заедно со членовите  на нивните домаќинства/семејства,   самоопишувањето се одвива по следниот редослед:

  1. Самопопишувањето, започнува со најава на веб-страницата на ДЗС на следните линкови:

https://stat.gov.mk

https://popis2021.stat.gov.mk/default.aspx

https://census.stat.gov.mk

  1. Најавата/ регистрацијата за самопопишувањето се врши само од странство – земјата во која лицето престојува (не може да се најавите/регистрирате од Северна Македонија), а клучот за самопопишувањето е Единствениот матичен број на граѓанинот - ЕМБГ  на лицето кое се попишува  и  неговата електронска адреса.

  2. По успешното најавување / регистрација, преку е_ маил порака, лицето се  известува за лозинката  на која  треба да се повика  за да може да започне со  самопопишувањето. По добивањето на верификацискиот код, пожелно е  истиот да се промени, т.е да се креира нова лозинка.   

  3. По успешното логирање, може да се стартува со самопопишувањето, а апликацијата овозможува  тоа да биде направено со избор на еден од понудените јазици, по избор на лицето кое се  самопопишува.

  4. Пописната апликацијата  има седум (екрани) страни  кои се однесуваат на :

Ø  Адресни и идентификациски податоци – Екран 1;

Ø  Миграции- Екран 2;

Ø  Брачна состојба и етнокултурни карактеристики (етничка припадност, вероисповед и мајчинјазик) - Екран 3

Ø  Образовни карактеристики- Екран 4

Ø  Економски карактеристики- Екран 5

Ø  Средства за живеење - Екран 6 и

Ø  Попреченост/ инвалидитет- Екран 7

6. Пописната апликација по својата содржина (белезите за кои се прибираат податоци) е иста со пописната апликација што ќе се користи и  при попишувањето во земјата,  при што задолжително се применуваат технички и организациски мерки согласно со прописите од областа на заштитата на личните податоци.   

5. КОРИСНО ВИДЕО УПАТСТВО ЗА ПРОЦЕСОТ НА САМОПОПИШУВАЊЕ И ТЕКСТ СО ЛИНКОВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ:

На македонски јазик:https://fb.watch/3XA_6uw8T5/

ТЕКСТ ЗА НА ФБ или Твитер:

Чекор по чекор видео упатство за самопопишување на сите државјани на Република Северна Македонија кои се наоѓаат во странство, односно нашата дијаспора.

Процесот на самопопишување почнува на 1 март и ќе трае до 21 април преку електронската апликација на веб-страницата: census.stat.gov.mk

#Попис2021

На албански јазик: https://fb.watch/3XB0n-x9sS/

 

TEKST PËR FB OSE TWEET:

Video udhëzuese hap pas hapi, për vetëregjistrim të gjithë shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veirut të cilët gjenden jashtë shtetit, gjegjësisht mërgatës tonë.

Proçesi i vetëregjistrimit fillon me 1 mars dhe do të zgjasë deri më 21 prill, nëpërmjet aplikacionit elektronik në veb faqen: census.stat.gov.mk

#Regjistrimi2021

6. ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ЗА КОНТАКТ ВО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Со цел успешно одвивање на процесот на самопопишување, Амбасадата на Република Северна Македонија во Софија ќе бидат на располагање за било какви прашања на нашите државјани околу целиот процес на телефонските броеви:

+ 359 2 870 50 98 (редовна линија); +359 88 4269 301 (Viber, WhatsApp);

Министерството за надворешни работи исто така креираше телефонски броеви за контакт:

+389 75 268 732 (редовна линија, Viber, WhatsApp)

+389 75 268 734 (редовна линија, Viber, WhatsApp)

+389 75 268 745 (редовналинија, Viber, WhatsApp)

Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел.: + 359 2 946 1492

ул. „Обориште“ 7, 1504 Софиja

Билтен

За информации и настани од сајтот

СИГУРНОСТ
Потврдувањето докажува дека сте реален корисник.

Календар

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31