КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В СОФИЯ
  • Македонски
  • Български

Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ го собира, обработува, штити и чува македонското културно наследство за идните генерации. Со градење и развој на националниот библиотечно-информациски систем, дигитализација на културното наследство од сопствените збирки, и со изработување на национална библиографија, обезбедува пристап in situ и од далечина, пред се за оние што се занимаваат со научноистражувачка работа, но и за сите кои се стремат кон збогатување на сопственото знаење и свестран личен развој.

Библиотеката дава поддршка и обезбедува извори на информации и услуги на високото образование, научноистражувачката дејност и процесот на целоживотно учење. Самостојно или во соработка со други домашни и странски библиотеки и информациски центри, на своите корисници им обезбедува квалитетни реферални и библиографски услуги, пристап до странски бази и банки на податоци, се со цел да ги задоволи нивните потреби во образованието, научноистражувачката дејност, културата и социјалниот живот.

Со континуирана едукација на библиотечниот кадар, следење на современите библиотечни и информациски текови и активно учество во случувањата од областа на библиотекарството на меѓународно ниво, го унапредува и развива библиотекарството и информациските науки на национално ниво.

Категория: 
Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел/факс: 02 946 1492

ул. Оборище 7, 1504 София

Бюлетин

Абонирайте се за новини и събития от сайта

СИГУРНОСТ
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.

Календар

Н П В С В П С
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31